Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kids-shop.cz. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

E-shop: kids-shop.cz
Prevádzkovateľ: Milada Jasparová
Sídlo: Brněnská 8/50, 664 51, Šlapanice Česká republika
IČ: 75645262
DIČ: CZ8352133966
Zapísaná u Živnostenského úřadu města Brna, Malinovského  nám. 3, Brno
Telefon: +420 603 419 537
Email: info@kids-shop.cz
(dále jen „prodávající“)

Korešpondenčná adresa: Seifertova 21, 664 51 Šlapanice, Česká republika

Všetky reklamácie, vrátený tovar a zásielky určené predávajúci zasielajte výhradne na korešpondenčnú adresu.

2. INFORMÁCIE

2.1 Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky. Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru, ale farby sa môžu mierne líšiť podľa nastavenia monitora.

3. ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVOK

3.1 Každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, je považovaná za záväznú v celom rozsahu. Zákazník nemá možnosť sám objednávku stornovať, toto môže vykonať len prevádzkovateľ na základe predchádzajúcej dohody s kupujúcim.

3.2 Pokiaľ kupujúci tovar odoslaný so spôsobom platby na dobierku bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom nevyzdvihne a nezaplatí, vyzve ho prevádzkovateľ k úhrade nákladov účtovaných prevádzkovateľovi  prepravcom. Nevyzdvihnutia zásielky sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. Ak suma zodpovedajúca nákladom na prepravu nebude uhradená do 5 dní od odoslania výzvy k úhrade, odovzdá predávajúci pohľadávku spoločnosti zaoberajúcí sa vymáhaním tohto druhu dlhov.

4. DORUČOVANIE TOVARU A SPÔSOBY PLATBY

4.1 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie iná lehota na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, budú pribalené k tovaru, alebo je predávajúci odošle kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

4.2 Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

4.3 Ceny a spôsoby doručenia a platby za tovar:

Doručenie do Zásielkovně na Slovensku - balík do 5 kg

Doručenie do Zásielkovně na Slovensku - balík 5 - max. 10 kg

Príplatok za platbu dobierkou

Platba bankovým prevodom, alebo platobnou kartou

4,19 €

7,39 €

1,59 €

zadarmo

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík do 2 kg *

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 2 - 3 kg *

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 3 - 5 kg *

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 5 - 10 kg *

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 10 - 15 kg *

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 15 - 20 kg

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 20 - 25 kg

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 25 - 30 kg

Doručenie kuriérom GLS na adresu - balík 30 - max. 40 kg

* Zásielky do 15 kg je možné zaslať priamo do Parcel Shopu a osobne vyzdvihnúť.

Príplatok za platbu dobierkou

Platba bankovým prevodom, alebo platobnou kartou

5,19 €

5,59 €

6,49 €

7,49 €

8,59 €

9,69 €

10,79 €

11,89 €

13,99 €

-

1,59 €

zadarmo

Doručenie Slovenskou poštou - balík do 1 kg

Doručenie Slovenskou poštou - balík 1 - 2 kg

Doručenie Slovenskou poštou - balík 2 - 5 kg

Doručenie Slovenskou poštou - balík 5 - max. 10 kg

Príplatok za platbu dobierkou

Platba bankovým prevodom, alebo platobnou kartou

5,19 €

5,79 €

6,79 €

8,19 €

1,59 €

zadarmo

PRI NÁKUPE V CELKOVEJ HODNOTE TOVARU VIAC AKO 74 € = DOPRAVA ZADARMO!
Netýka sa príplatku za dobierku. V prípade voľby spôsobu platby dobierkou účtujeme poplatok za spracovanie platby dopravcom vždy.

5. VRÁTENIE TOVARU

5.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti tovaru. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo objednávky / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

5.2 Kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar najneskôr do 3 dní po odstúpení od zmluvy. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.3 Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak predajca ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Ak kupujúci vracia tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu znížené hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

5.4 Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný: Vzor pre odstúpenie od zmluvy.pdf

6. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA

6.1 Akosť pri prevzatí

6.1.1 Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

6.2 Zákonné práva z vád

6.2.1 Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci
• bezplatné odstránenie vady opravou
• primeranú zľavu z kúpnej ceny
• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

6.2.2 Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy . Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

7. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

7.1 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

7.2 Formulár na stiahnutie tu: Uplatnenie reklamácie (reklamačný list).pdf

7.3 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1 Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne.

9. OSTATNÉ

9.1 Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

9.2 Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

9.3 Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 25. 5. 2018.